A.Muttulingam
முகப்பு | தொடர்புகளுக்கு
புதிய பதிவுகள்
. அடுத்த புதன் ...
. வெள்ளைக்காரன ...
. சின்ன ஏ, பெர ...
. என்னை மறந்து ...
. கிறிஸ்மஸ் தவ ...
. ஸ்டைல் சிவகா ...
. குரங்குகள் வ ...
. ஆதிப் பண்பு ...
. கடவுளை ஆச்சர ...
. உன்னுடைய கால ...
. பிரபலங்கள் ...
. மஸாஜ் மருத்த ...
. ஒன்றைக் கடன் ...
. அஞ்சலி - செல ...
. இலையுதிர் கா ...
. ஜெயமோகனுக்கு ...
. வார்த்தைச் ச ...
. கோப்பைகள் ...
. நான்தான் அட ...
. Times of Ind ...
சமீபத்திய ஆக்கம்:  அடுத்த புதன் கிழமை உன்னுடைய முறை (சிறுகதைகள்)
2016-04-09

அடுத்தபுதன்கிழமைஉன்னுடையமுறை

வாரத்தில்ஏழுநாட்கள்இருப்பதில்தான்முதல்பிரச்சினைஆரம்பமானது. இதைமாற்றுவதுஅவனுடையஆற்றலுக்குஅப்பாற்பட்டது. வாரத்தில்ஆறுநாட்கள்இருந்திருக்கலாம்; எட்டுநாட்கள்கூடபரவாயில்லை. ஒற்றைப்படையாகஏழுநாட்கள்வந்ததில்தான்விவகாரம். 1700 வருடங்களுக்குமுன்புரோமாபுரிபெரும்சக்கரவர்த்திகொன்ஸ்டன்ரைன்வாரத்தில்ஏழுநாட்கள்என்றுதீர்மானித்ததைஅவன்எப்படிமாற்றமுடியும். 
இதனால்மணமுடித்தஆரம்பத்தில்சிலதொந்தரவுகள்ஏற்பட்டுதீர்க்கப்பட்டன. அவன்மனைவிகருவுற்றபோதுஅவைஇன்னும்தீவிரமடைந்தன. லவங்கிபிறந்தபோதுகனவிலும்அவன்நினைத்திராதபலபிரச்சனைகள்உருவாயின.
ஆனால்அவன்மனைவிபட்டியல்போடுவதில்திறமைசாலி. எந்தப்பிரச்சனையையும்பட்டியல்போட்டுதீர்த்துவிடுவாள். லவங்கிபிறந்தபோதுஏற்பட்டமேலதிகவேலைகளுக்கும்பட்டியல்தயாரித்துஅவற்றைசமமாகப்பங்கிட்டுக்கொண்டார்கள். குழந்தைக்குஉடைமாற்றுவது, குளிக்கவார்ப்பது, மழலைக்கீதம்பாடுவது, நித்திரையாக்குவது, உணவுஃபால்கொடுப்பது, விளையாட்டுக்காட்டுவது, நாப்பிமாற்றுவதுஎல்லாம்பட்டியலில்இருந்தன. எவ்வளவுஎளியவேலைஎன்றாலும்அதுபட்டியலின்பிரகாரம்சரிசமமாகபிரிக்கப்பட்டது.
அப்போதுதான்புதன்கிழமைபிரச்சனைஉருவானது. ஞாயிறு, திங்கள், செவ்வாய்அவனுடையமுறை. வியாழன், வெள்ளி, சனிஅவளுடையமுறை. புதன்கிழமைநடுவேவந்தது. அதையார்செய்வது. அதற்கும்அவள்ஒருவழிகண்டுபிடித்துசுமுகமாகத்தீர்த்துவைத்தாள். ஒருமாதம்புதன்கிழமைஅவன்வசம்; அடுத்தமாதம்அவள்வசம்.
பிறந்துபத்துமாதங்களில்லவங்கியின்எடை14 றாத்தல்கூடியிருந்தது. அதில்ஏழுறாத்தல்அவனுக்குசொந்தம்; மீதிஏழுறாத்தல்அவளுக்குசொந்தம். திங்கள்காலைஏழுமணிக்குஅவன்லவங்கிக்குபால்கொடுத்து, ஆடையணிந்துகாரின்பின்இருக்கையில்வைத்துகட்டிஅவளைகுழந்தைகள்காப்பகத்துக்குஎடுத்துசெல்வான். மாலையில்அவள்லவங்கியைஅழைத்துவருவாள். இந்தவேலைப்பங்கீடுகறாரானஒழுங்குடன்நடைபெற்றது.
தவழத்தொடங்கியபோதுலவங்கிக்குபெரியகுழப்பம்உண்டானது. அவளுடையபொம்மைஒன்றைநெடுநேரம்கூர்ந்துபார்ப்பாள். தவழும்நிலைக்குவந்துதயாராவாள். பிறகுதலையைகீழேபோட்டுக்கொண்டுஉந்திஉந்திபின்பக்கம்போய்விடுவாள். அந்தப்பொம்மைஇன்னும்தூரமாகிவிடும். தன்இயக்கத்தில்ஏதோதவறுஇருப்பதுலவங்கிக்குவெகுகாலமாகத்தெரியவில்லை. இறுதியில்எப்படியோமுன்னுக்குதவழப்பழகிவிட்டாள்.
புத்தகங்களில்லவங்கிக்குஅளவில்லாதபிரியம். அவன்படித்தால்கேட்டுக்கொண்டேஇருப்பாள். சிலவேளைகளில்வேண்டுமென்றேபுத்தகத்தைஅவன்தலைகீழாகவைப்பான். அதைதிருப்பிவைக்கலாம்என்பதுலவங்கியின்மூளையின்எல்லைக்குள்வராது. எதிர்ப்பக்கம்தவழ்ந்துபோய்உட்காருவாள். அவன்மனைவியைப்பார்த்து'உன்மூளைஉன்மகளுக்கு' என்றுசீண்டுவான். பட்டியல்காரி'இல்லை, சரிபாதி' என்பாள்.
அவன்ஒருபல்கலைக்கழகத்தில்விரிவுரையாளர். வேலைகனமில்லாதது. ஆனால்ஒருசிக்கல்இருந்தது. அவனுடையவீட்டிலிருந்துபல்கலைக்கழகம்ஒன்றரைமணிநேரகார்ப்பயணதூரத்தில்இருந்தது. இப்படிஒருநாளில்அவனுக்குமூன்றுமணிநேரம்பிரயாணத்தில்செலவழிந்துவிடும். வீடுதிரும்பும்போதுமிகவும்களைத்துப்போய்வந்துசேர்வான்.
ஒருதனியார்கணக்காய்வுநிறுவனத்தில்அவள்கடுமையாகஉழைத்தாள். தன்கைவசம்உள்ளவேலையெல்லாம்முடிவதற்கிடையில்நேரம்தீர்ந்துவிடுகிறதுஎன்றுதினமும்முறைப்பாடுவைப்பாள். நாளுக்கு12 - 14 மணிநேரவேலை. இதுதவிரஆலோசனைக்கூட்டங்களில்பங்கேற்பு, நெடுந்தூரப்பயணம்எல்லாம்உண்டு.
எந்தவிதப்பிரச்சனைகளையும்முன்கூட்டியேஅனுமானித்துஅவற்றைஎதிர்கொள்வதுஅவர்கள்வழக்கம். அதன்படியேநாளாந்தபட்டியல்தயாரித்துஅவனுக்குெஅவளுக்குஎன்றுபிரித்துசமாளிக்கபழகிக்கொண்டனர். மேலதிகவேலையாககடமைகள்சரிவரநிறைவேற்றப்படுகின்றனவாஎன்பதையும்அவளேகவனித்துக்கொண்டாள்.
அவனுடையமனைவிஇரண்டுநாள்கருத்தரங்குஒன்றுக்குஆயிரம்மைல்தூரம்செல்கிறாள். இதுதான்அவள்முதல்தடவைலவங்கியைவிட்டுபிரிவது. அவன்இரண்டுஇரவுகளும், இரண்டுபகல்களும்லவங்கியைதனியாககவனிக்கவேண்டும். அதுஒன்றும்பெரியபிரச்சினைஇல்லை. அவள்திரும்பியபிறகுவேலைப்பங்கீடுகளைமீண்டும்சரிப்பண்ணிக்கொள்ளலாம்.
வழக்கம்போலடேகேரில்இருந்துலவங்கியைகூட்டிவந்தான். பால்கொடுத்து, குளிக்கவார்த்துசரியாகஏழுமணிக்குபடுக்கையில்போட்டான். வழக்கத்திலும்பார்க்கலவங்கிஅன்றுசோர்வுடன்காணப்பட்டாள். இரவுபடுக்கமுன்லவங்கியின்அறைக்குசென்றுபார்த்தான். அவள்அனுங்குவதுகேட்டது. தொட்டுப்பார்த்தால்உடம்புகணகணவென்றுகொதித்தது. வீட்டிலேஎப்பொழுதும்தயாராகஇருக்கும்ரைலனோலைகொடுத்தான். ஒருமணிநேரம்பொறுத்துபார்த்தபோதுகாய்ச்சல்கொஞ்சமும்குறையவில்லை. ஆனால்மூச்சுமுட்டல்அதிகமாகிசிணுங்கல்அழுகையாகமாறியிருந்தது.
லவங்கிஇன்னும்இருபதுறாத்தல்எடையைஎட்டவில்லை. காரில், பின்பக்கம்பார்க்கும்சீட்டில்அவளைப்போட்டுகட்டி, அவசரச்சிகிச்சைப்பிரிவுக்குவிரைந்தான். மனைவிஇருந்தால்குழந்தைபக்கத்தில்இருப்பாள். இன்றுயாருமில்லை. பின்சீட்டில்இருந்தஅவளைப்பார்க்கமுடியாததுபெரியகுறையாகப்பட்டது. லவங்கிமூச்சுவிடத்திணறுவதும், முனகுவதும்கேட்டது. புறப்படுமுன்அவளுடையகாய்ச்சல்103 டிகிரி. வேகஎல்லைகளைக்கவனிக்காமலும், மஞ்சள்கோடுகளைமதிக்காமலும், அடிக்கடிமிருதுவானகுரலில்'லவங்கி, லவங்கி' என்றுஉச்சரித்தபடியேகாரைஓட்டினான்.
நேற்றுலவங்கியிடம்அவன்மிகவும்கடுமையாகநடந்துகொண்டுவிட்டான். பாத்திரம்கழுவியில்அவளுக்குமோகம்அதிகம். அவன்மூடியைதிறந்ததும்அவள்தவழ்ந்துவந்துஏறிஉட்கார்ந்துகொள்வாள். இறங்காமல்அடம்பிடிப்பாள். சத்தமாகஅவன்ஓர்அதட்டல்போட்டான். அவள்விம்மிவிம்மிஅழத்தொடங்கினாள். மிகச்சாதாரணமானஒருஇன்பத்தைதான்அவளுக்குமறுத்ததைநினைத்தபோதுஎன்னவோசெய்தது.
அவசரப்பிரிவில்லவங்கியைபரிசோதித்தடொக்டருடையமுகத்தைகூர்ந்துகவனித்தான். அவர்எல்லாவிதசோதனைகளையும்செய்தார். காய்ச்சலைக்குறைக்ககடுமையானமருந்தொன்றைக்கொடுத்துஒருமணிநேரம்காத்திருக்கச்சொன்னார். அப்படியேசெய்தான். இருந்தும்உஷ்ணம்குறையவில்லை. லவங்கிஅடிக்கடிகண்களைதிறந்துபார்த்தாள். அதற்குகூடபோதியபலம்இல்லாததால்மூடிவிட்டாள். ஒருஇரும்புக்கதவைமூடுவதுபோலபெரியசத்தத்துடன்சுவாசம்வந்துகொண்டிருந்தது. ஒவ்வொருமுறையும்இந்தசுவாசம்தான்கடைசிசுவாசமாகஇருக்குமோஎன்றபயம்எழுதுகொண்டேயிருந்தது.
அவசரசிகிச்சைபிரிவுக்குஅம்புலன்ஸ்வாகனங்கள்அடிக்கடிவந்தபடியேஇருந்தன. கடைசியாககைஅறுந்துதொங்கியபடிஒருசிறுவனைசில்லுவைத்தகட்டிலில்தள்ளிக்கொண்டுவந்தார்கள். பின்னால்பெற்றோர்ரத்தக்கறைஉடையுடன்விரைந்தாார்கள். இவனால்தொடர்ந்துமாறிக்கொண்டுவரும்வேதனைக்காட்சிகளைதாங்கமுடியவில்லை. லவங்கியைநெருக்கமாகஅணைத்தபடிகாத்திருந்தான்.
டொக்டர்மறுபடியும்வந்துமேலும்பரிசோதனைகள்செய்யவேண்டும்என்றார். ஒருதாதிவந்துரத்தம்எடுப்பதற்காகஊசியைசெலுத்தினாள். ஐந்துநிமிடநேரம்ஐந்துஇடங்களில்கிண்டினாள். பலதடவைமுயற்சிசெய்தும்அவளால்ரத்தநாளத்தைகண்டுபிடிக்கமுடியவில்லை. தலைமைதாதிபோலதெரிந்தஒருத்திவந்துமீண்டும்முயற்சிசெய்தாள். லவங்கிதன்கையைக்கொடுத்துவிட்டுஇந்தஉலகத்தில்தன்னைகாக்கஒருவருமேஇல்லைஎன்பதுபோலஉச்சக்குரலில்கதறினாள். போதியரத்தத்தைஉறிஞ்சிஎடுத்தபிறகுமுன்யோசனையாகஊசியைவெளியேஎடுக்காமல்கையுடன்சேர்த்துகட்டுப்போட்டுவைத்தார்கள். இப்பொழுதுலவங்கிஅவன்கழுத்தைகட்டிப்பிடித்தபடி, கால்கள்இரண்டையும்அவன்இடுப்பில்பாம்புபோலசுற்றிக்கொண்டு, விம்மியபடியேஇருந்தாள்.
அவளுடையசின்னஉடம்பைவதைப்பதற்குஇன்னும்பலதயாரிப்புகள்நடந்தன. இப்பொழுதுசிறுநீர்வேண்டும்என்றார்கள். பச்சைக்குழந்தையிடம்சிறுநீர்எடுப்பதுஎப்படி. அவர்கள்விடுவதாகஇல்லை. அதேதாதிவந்தாள். அவளுடையகெட்டியாகநிற்கும்வெள்ளைகவுனைபார்த்தகணமேலவங்கிகத்தத்தொடங்கினாள். ஒருமிகமெல்லியட்யூபைஅவள்உடம்புக்குள்செலுத்தினாள். லவங்கியின்அலறல்எல்லையைஅடைந்துவிட்டகாரணத்தினால்உடலைவில்லுப்போலஎதிர்ப்பக்கமாகவளைத்துதிமிறிதன்எதிர்ப்பைகாட்டினாள்.
டொக்டர்இரவுஆஸ்பத்திரியில்தங்கவேண்டும்என்றார். அவள்கையிலேஒருபிளாஸ்டிக்காப்புமாட்டப்பட்டது. அதிலேலவங்கியின்பேரும், தேதியும், ஒருநம்பரும்இருந்தது. லவங்கியைபற்றியஎல்லாபதிவுகளும்கம்புயூட்டரில்இந்தநம்பரின்கீழ்பதியப்படும்என்றார்கள். லவங்கியின்வீட்டுஆடையைகளைந்துவிட்டு, பின்னுக்குமுடிச்சுப்போடும்ஒருதொளதொளத்தநீலகவுனைஅணிவித்தார்கள். தடுப்புபோட்டஉயரமானகட்டிலில்அவளைக்கிடத்தி, அந்தச்சின்னக்கையிலேகுத்தியிருந்தஊசியின்மூலம்சேலைன்சொட்டுகளைஉடம்பிலேசெலுத்ததொடங்கினார்கள். கால்பெருவிரலில்தொடுத்தவயர், அவளுடையஉயிர்விநாடிகளை, கம்புயூட்டர்திரையில்இருதயத்துடிப்பாககாட்டியது. மூக்கிலேபிராணவாயுவும்போனது. இவைஎல்லாம்ஆயத்தங்கள்தான். சிகிச்சைஇன்னும்ஆரம்பிக்கவில்லைஎன்றார்கள். கடுமையானவலியிலிருந்துஅவள்மௌ;ளமௌ;ளவிடுபட்டுவருவதுபோலதெரிந்தது. அவன்அவளுடையமுதுகைவருடியபடியேஇருந்தான்.
இரவுமணிஇரண்டிருக்கும். மறுபடியும்டொக்டர்வந்தார். சோதனையில்கிடைத்ததகவல்கள்சிகிச்சைக்குபோதாது, லவங்கியின்சுவாசப்பைகளைஎக்ஸ்ரேஎடுக்கவேண்டும்என்றார். இதற்குமுன்எத்தனையோபேர்படுத்தகட்டிலில்ஒருபாவப்பட்டஜீவனைப்போலசுருண்டுபோய்லவங்கிஅப்பொழுதுதான்சற்றுஅயர்ந்திருந்தாள்.
நூறுபின்னல்கள்செய்துமடித்துக்கட்டியதலையோடுகறுப்புஇனத்துஇளைஞன்ஒருவன்வந்தான். எக்ஸ்ரேஎடுப்பதற்குஅவனேவண்டியில்அவளைத்தள்ளிப்போனான். அவள்அணிந்திருந்தநீலநிறசைஸ்பெரிதானஆஸ்பத்திரிகவுனைஅகற்றினார்கள். ஓர்இரவிற்கிடையில்அவளுடையவிலாஎலும்புகள்வரிவரியாகதள்ளிக்கொண்டுநின்றன. ஈயக்கவசம்அணிந்தஊழியர்இருவர்லவங்கியைதூக்கிபிடித்துசதுரமானஉலோகத்தில்நெஞ்சைஅழுத்திஎக்ஸ்ரேஎடுத்தார்கள். லவங்கியாரோதுப்பாக்கியைகாட்டியதுபோலஇரண்டுகைகளையும்தூக்கிப்பிடித்தபடிதலையைகுனிந்துகதறினாள். ரத்தம்எடுக்கும்போதும், ரப்பர்குழாயைஉள்ளேசெலுத்தும்போதும்இல்லாதஅழுகையாகஇந்தஅலறல்இருந்தது. அந்நியர்கள்இப்படிஅமுக்கிப்பிடிக்கஅனுமதித்ததன்அப்பாவைநம்பமுடியாதகண்களினால்கெஞ்சினாள். அந்தபரிதாபமானவிழிகள்அவன்நெஞ்சத்தின்ஆழமாகபதிந்தன.
டொக்டர்காலைஐந்துமணிக்குவந்தார். மறுபடியும்பரிசோதனைகள். சேலைனுடன்சேர்த்துபொதுப்படையானமருந்துசெலுத்தினார்கள். இதுவும்தற்காலிகஏற்பாடுதான். சுவாசப்பையில்நீர்கட்டியிருக்கிறது, அதைஅகற்றவேண்டும். பெரியடொக்டரையும், ரேடியோலஜிஸ்டையும்கலந்துதான்முடிவுக்குவரமுடியும்என்றார். அவனுக்குதிக்கென்றது. என்றென்றைக்குமாகஅவனைவிட்டுலவங்கிபோய்விடுவாளோஎன்றதிகில்பிடித்தது. . அந்தநேரம்பார்த்துஅவன்மனைவிகைபேசியில்அழைத்தாள். அன்றையகருத்தரங்கில்அவள்தான்முதல்பேச்சாளர். அவளைக்கலவரப்படுத்தஅவன்விரும்பவில்லை. வீட்டிலேஎல்லாம்ஒழுங்குமுறையாகநடக்கிறதுஎன்பதுபோலசொல்லிவைத்துவிட்டான்.
அவனுடையபல்கலைக்கழகத்தைஅழைத்துதகவல்விட்டான். அன்றுஅவனுக்குமிகப்பிரதானமானஒருசந்திப்புஇருந்தது. கடந்தஆறுமாதகாலமாகமுயற்சிசெய்துகிடைத்தது. அதையும்கான்சல்பண்ணினான். ஒருஇரண்டுஅவுன்ஸ்பாலைபோத்தலில்ஊற்றிஅவளுக்குபுகட்டப்பார்த்தான். லவங்கிமறுபக்கம்திரும்பிபடுத்துவிட்டாள்.
லவங்கியின்காய்ச்சல்குறைந்துவிட்டதாகதாதிசொன்னதுகொஞ்சம்ஆசுவாசமாகஇருந்தது. மூச்சுசிரமப்பட்டுபோனதுஆனால்முந்தியமாதிரிதிணறல்இல்லை. முனகல்மாத்திரம்இருந்தது. சுவாசப்பை90 வீதம்வேலைசெய்வதாகமீட்டர்சொன்னது. இருதயத்தின்ஒலியைகம்புயூட்டர்வரைபடமாககாட்டியது. அதில்ஏற்படும்சிறுஒலிமாற்றமும்இவனுக்குபகீரென்றது.
கடைசியில்ரேடியோலஜிஸ்ட்வந்தபிற்பாடுசுவாசப்பையில்தண்ணீர்கட்டவில்லை. ஒருசுவாசப்பைமடிந்துசுருங்கிவிட்டது. லவங்கி24 மணிநேரமாகஒருசுவாசப்பையில்தான்உயிர்வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறாள். சேலைனுடன்சேர்ந்துபுதியமருந்தைஉட்செலுத்தினால்சுவாசப்பைபழையநிலமைக்குமீண்டுவிடும். பயப்படத்தேவைஇல்லைஎன்றார்.
அவனுக்குகொஞ்சம்ஆறுதலாகஇருந்தது. மெல்லலவங்கியைதடவியபடியேபார்த்தான். பலவிதவயர்களும், டியூபுகளும்அவள்உடலில்இருந்துமேலேபோயின. கயிற்றிலேவேலைசெய்யும்ஒருபாவையையாரோஎறிந்துவிட்டதுபோலநடுக்கட்டிலில்அநாதரவாகக்கிடந்தாள்.
பின்னேரம்நாலுமணியளவில்ஒருதிருப்பம்ஏற்பட்டது. சுவாசப்பைவேலை100 வீதம்காட்டியது. முதன்முதலாகஅப்பொழுதுதான், இத்தனைமணிநேரத்துக்குபிறகுவாயைதிறந்துலவங்கிபுன்னகைசெய்தாள். இயக்கமில்லாதநிலையிலும்தன்மெலிந்துபோனவயிற்றைமெத்தையிலிருந்துஎம்பிஎம்பிக்காட்டியபடியேசிரித்தாள். அவனுக்குமனதைஎன்னவோபிசைந்தது.
ஆறுமணிக்குமுதன்முதலாகபால்இரண்டுஅவுன்ஸ்குடித்தாள். தாதிவந்துபார்த்துவிட்டுஇனிமேல்பயப்படஒன்றுமில்லை, பசிக்கும்போதெல்லாம்பால்கொடுக்கலாம்என்றாள். அவனுக்குகொஞ்சம்நிம்மதிதிரும்பியது. மனைவியைகூப்பிட்டுசொல்லுவோமாஎன்றுநினைத்தான். மறுபடியும்இப்பொழுதுசொல்லிஎன்னபிரயோசனம்வந்தபிறகுபார்க்கலாம்என்றுஎண்ணத்தைமாற்றிவிட்டான். அன்றுஇரவுபார்க்கவந்தடொக்டர்நல்லமுன்னேற்றம்என்றார். எல்லாபரிசோதனைகளையும்மீண்டும்செய்தார். மூச்சுசீராகஇயங்குகிறது. இன்றுஇரவும்இப்படியேதாண்டிவிட்டால்நாளைபெரியடொக்டர்வீட்டுக்குபோகஅனுமதிப்பார்என்றார். வாழ்க்கையில்முன்னெப்போதும்கிடைக்காதஒருஆறுதல்அப்போதுகிடைத்தது.
ஆனால்புதியஅதிர்ச்சிஒன்றைஅன்றுஇரவுஅவன்எதிர்பார்க்கவில்லை. மனைவியிடம்இருந்துபத்துமணிக்குதொலைபேசிவந்தது. அவள்கலந்துகொண்டகருத்தரங்கைப்பற்றிநிறையப்பேசினாள். மனதுநிறையசந்தோசமாகஇருந்தாள். அடுத்தநாள்மாலைவந்துவிடுவதாகக்கூறினாள். அப்போதுகூடசொல்லிவிடலாம்என்றுதோன்றியது. அவளுடையஅழகானநித்திரையைகெடுத்துஎன்னபிரயோசனம்என்றுதவிர்த்துவிட்டான்.
இருளூட்டப்பட்டஅறையின்நாற்காலியில்அமர்ந்தபடியேஅன்றுஉறங்கினான். இரவுபன்னிரெண்டுமணியிருக்கும். ஆஸ்பத்திரியில்இவனுடையஇரண்டாவதுஇரவு. திடாரென்றுலவங்கிஎழுந்துவீர்என்றுஅலறினாள். வயர்களும், டியூபுகளும்நாலுபக்கமும்இழுக்கநிலைகொள்ளாமல்துடித்தபடிபடுக்கையில்சுருளத்தொடங்கினாள். இவன்அவசரமணியைஅழுத்திவிட்டு, தடுப்பைகீழேஇறக்கிஅவளைவேகமாகஅள்ளினான். அவன்கையிலேலவங்கிவழுக்கியபடிதுடித்துகொண்டிருந்தாள்.
இரண்டுதாதிமார்ஓடிவந்தார்கள். லைட்டைபோட்டார்கள். ஊசிஏற்றப்பட்டஅவளுடையகைவீங்கிப்போய்மினுமினுத்தது. தாதிஉடனேயோசிக்காமல்ஊசியைநீக்கிகட்டையும்அவிழ்த்துவிட்டாள். லவங்கியின்விரல்கள்பந்துபோல்சுருண்டு, உள்ளங்கைரேகைகள்மறைந்துவிட்டதைபிரமிப்புடன்பார்த்தான். அதுஅவளுடையதுஅல்ல. வேறுயாருக்கோசொந்தமானதனியுறுப்புபோலஅசிங்கமாகஊதிப்போய்கிடந்தது.
ஊசிநழுவிசேலைன்தசைக்குள்போயிருக்கிறது. தாதிமார்வீக்கத்தைஅடக்குவதற்குசிகிச்சைகொடுத்தார்கள். லவங்கிஅப்படியேஅழுதுஅழுதுஇனிமேல்இயலாதுஎன்றநிலையில்ஓய்ந்துபோனாள். இருந்தும்அவளுடையஉடல்வெகுநேரமாகநடுங்கிக்கொண்டிருந்தது. இந்தஉலகத்தில்யாருமேஇல்லைஎன்பதுபோன்றதனிமையில்துயரமும், மௌனமும்அழுத்தஅவன்சுவரைவெறித்தபடிஉட்கார்ந்திருந்தான். அவனுடையஇருதயத்தைப்போலவேஅவனுடையமடியிலும்ஒருஉயிர்துடித்தது. ஒன்பதாவதுமாடியின்அந்தஅறைக்குள்சூரியனுடையமுதல்கிரணங்கள்நுழையும்வரைஅவன்அசையவில்லை.
காலைடொக்டர்வந்துபார்த்தபோதுவீக்கம்குறைந்திருந்தது. அதற்கானசிகிச்சைக்குமருந்துஎழுதினார். பிறகுபின்னேரம்வீட்டுக்குபோகலாம்என்றார். நம்பமுடியாததிகைப்பும், மகிழ்ச்சியும்அவனுக்குஏற்பட்டது. ஏதாவதுவிளையாட்டுகாட்டுவதற்குலவங்கியைஒருசிறுதள்ளுவண்டியில்வைத்துதள்ளிக்கொண்டுஅந்தவார்டைச்சுற்றிரவுண்டுவந்தான். ஒருமனிதஉடல்தாங்கக்கூடியஎல்லைமட்டுமானவலியைஅவள்அனுபவித்துவிட்டாள். அதைஎல்லாம்மறந்துபிரகாசமானஒருசிரிப்புசிரித்தாள். அவள்என்னகேட்டாலும்அந்தவிநாடிஅதைச்செய்வதற்குஅவன்சித்தமாயிருந்தான்.
நாலுமணியளவில்தாதிவந்தாள். அவளைக்கண்டதும்லவங்கிகண்களைத்தாழ்த்தி, அவன்தோள்களுக்குள்தலையைப்புதைத்துமறைந்துபோகப்பார்த்தாள். லவங்கிகையிலேமாட்டியபிளாஸ்டிக்காப்பைவெட்டினாள். அடுத்தஇரண்டுநாட்களும்என்னமருந்து, எப்போதுகொடுக்கவேண்டும்போன்றவிவரங்களைஅவள்சொல்லகுறித்துக்கொண்டான். லவங்கிக்குவந்ததுநியூமோனியா. ஒருசுவாசப்பைகொடூரமானகிருமிகளால்தாக்கப்பட்டிருந்தது. அடுத்தசுவாசப்பையும்எந்தநிமிடத்திலும்மடிந்திருக்கலாம். அவன்அவசரசிகிச்சைக்குவந்ததால்குழந்தைபிழைத்தாள். இனிமேல்கவனமாய்இருக்கவேண்டும்என்றாள்.
கிடைக்கமுடியாதபொக்கிஷம்ஒன்றுகிடைத்ததுபோலலவங்கியைஅள்ளிதூக்கிக்கொண்டான். பிரத்தியேகமானகுழந்தைஇருக்கையில்அவளைஇருத்திக்கட்டி, 'லவங்கி, லவங்கி' என்றுமெல்லியகுரலில்அழைத்தபடிகாரைக்கிளப்பினான். அவளுக்குபிடித்தபாட்டைவைத்தான். அந்தகீதம்காரைநிறைத்தது. லவங்கிமெதுவாகஇரண்டுபக்கமும்தலையைஆட்டியபடிதூங்கஆரம்பித்தாள்.
வீடுவந்ததும்விழித்துக்கொண்டாள். தனதுஅறையையும், தனதுபொம்மைகளையும்பார்த்துஆரவாரப்பட்டாள். இதுவரைகாணாதஒருபுதுஉலகத்துக்குள்வந்ததுபோலமகிழ்ச்சிஅவளைமூழ்கடித்தது. நாலுகால்களிலும்தவழ்ந்துதவழ்ந்துதன்முழுஅறையையும்திருப்திஏற்படும்வரைக்கும்சோதித்துஉறுதிசெய்தாள்.
அவளுடையபாலைசூடாக்கிபருக்கினான். இரவுஉடைக்குஅவளைமாற்றினான். நீலமேற்சட்டை, மஞ்சள்காற்சட்டை. அப்பொழுதுதான்அவனுக்குஞாபகம்வந்ததுஇரண்டுநாட்களாகதான்ஒன்றுமேஉண்ணவில்லைஎன்பது. ஆனால்சமைத்துசாப்பிடும்மூடில்அவன்அப்போதுஇல்லை. ஏதாவதுஇலகுவானஅயிட்டம்போதும். ஒருசூப்டின்னைதேடிஎடுத்து, ஒருபாத்திரத்தில்இட்டு, நுண்ணலைஅடுப்பில்வைத்துஇரண்டுநிமிடபட்டனைஅமுக்கினான். அதுபாத்திரத்தைசுழலவிட்டது.
லவங்கிஅவளுக்குமிகவும்பிடித்தமானஒருவிளையாட்டைஆரம்பித்திருந்தாள். பிளாஸ்டிக்பைகளைபிசைந்துதலையிலேகவிழ்த்துவிளையாடுவது. தடுக்கப்பட்டவிளையாட்டுஎன்றபடியால்அவளுக்குஅதிகமானஆவல்ஏற்பட்டது. இந்தக்கட்டுப்பாடற்றசுதந்திரம்அவளுக்குபிடித்திருந்தது. வெகுவிரைவிலேயேஇதற்குஒருதடைவரும். அதற்கிடையில்அந்தவிளையாட்டின்உச்சத்தைஅடைந்துவிடஎண்ணினாள். முகத்தில்தாங்கமுடியாதகள்ளசந்தோசம்.
அந்தநேரம்பார்த்துவாசல்அழைப்புமணிகிர்ர்ங்என்றுதொடர்ந்துஒலித்தது. நிற்கஅவகாசம்தராமல்அப்படிபொத்தானைஅமுக்குவதுவேறுயாரும்அல்ல. அவனுடையமனைவிதான். மறுபடியும்வீட்டுசாவியைமறந்துவிட்டுபோயிருக்கிறாள். மணிச்சத்தம்கேட்டுலவங்கிஇருந்தபடியேஇடுப்புக்குமேல்திரும்பிகைகள்இரண்டையும்பறவைபோலஆட்டத்தொடங்கினாள். வருவதுஅம்மாஎன்பதுஅவளுக்குஎப்படியோதெரிந்துவிடும். அவள்குடிக்காமல்விட்டமீதப்பால்இரண்டுஅவுன்ஸ்போத்தலில்அப்படியேபக்கத்தில்கிடந்தது.
அவன்மனைவிஉள்ளேவந்ததும்அவன்கன்னத்தில்சிறுமுத்தம்கொடுப்பாள். அவனுடையகன்னத்துக்கும்அவளுடையஉதட்டுக்கும்இடையில்நிறையகாற்றுஇருக்கும். கைப்பைகளைகீழேஉதறும்அதேகணத்தில்'லவங்கீ' என்றுஆசையாகத்தாவிஅவளைஅணைப்பாள். இரண்டுஅவுன்ஸ்பால்மிச்சம்விட்டதைசுட்டிக்காட்டுவாள். பிளாஸ்டிக்பைகள்தரும்ஆபத்தைபற்றிமீண்டும்போதனைநடக்கும். இரவுதூக்கம்தள்ளிப்போவதால்ஏற்படும்மோசமானவிளைவுகள்பற்றிமுறைப்பாடுவைப்பாள். தூக்கஆடைகள்கீழுக்குமஞ்சளும், மேலுக்குநீலமுமாகமாட்ச்பண்ணாமல்இருக்கும்அபத்தத்தைஉடனேயேமாற்றியாகவேண்டும்என்பாள். மிகக்கடினமானகணக்குகள்போட்டுஅடுத்தநாளைக்குயார்லவங்கியைடேகேரில்இருந்துஅழைத்துவரவேண்டும்என்பதைசரியாகக்கண்டுபிடித்துசொல்வாள்.
அழைப்புமணிச்சத்தம்அடிக்கத்தொடங்கிஅதுநிற்கஎடுத்துக்கொண்டநீண்டநேரத்தில்அவன்இவ்வளவையும்நினைத்துக்கொண்டான்.
முற்றும்

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 


உங்கள் பெயர்: 
உங்கள் மின்னஞ்சல்: 
உங்கள் கருத்து: 
என்னைப்பற்றி - About Me

A.Muttu இலங்கையில் கொக்குவில் என்ற சிறிய கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்தேன். கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் விஞ்ஞானப் படிப்பை முடித்ததன் பின், இலங்கையின் சாட்டர்ட் அக்கவுண்டண்ட் படிப்பையும், இங்கிலாந்தின் சாட்டட்ர்ட் மனேஜ்மெண்ட் அக்கவுண்டண்ட் படிப்பையும் பூர்த்தி செய்து வேலை பார்த்தேன். பின்னர் ஐ.நாவுக்காக பல வெளிநாடுகளில் பணிபுரிந்தேன். 2000ம் ஆண்டில் ஓய்வு பெற்று கனடாவில் மனைவியுடன் வசிக்கிறேன். பிள்ளைகள் இருவர், சஞ்சயன், வைதேகி. வைதேகியின் மகள்தான் அடிக்கடி என் கதைகளில் வரும் அப்ஸரா.


அறுபதுகளில் எழுத ஆரம்பித்து சிறுகதைகள், கட்டுரைகள், கவிதைகள், நேர்காணல்கள், நாடகங்கள், நாவல்கள் என எழுதியிருக்கிறேன்.


இதுவரை வெளிவந்த நூல்கள் :


     1. அக்கா - 1964
     2. திகடசக்கரம் - 1995
     3. வம்சவிருத்தி - 1996
     4. வடக்கு வீதி - 1998
     5. மகாராஜாவின் ரயில் வண்டி - 2001
     6. அ.முத்துலிங்கம் கதைகள் - 2004
     7. அங்கே இப்ப என்ன நேரம்? - 2005
     8. வியத்தலும் இலமே - 2006
     9. கடிகாரம் அமைதியாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறது - 2006
     10. பூமியின் பாதி வயது - 2007
     11. உண்மை கலந்த நாட்குறிப்புகள் - 2008
     12. அ.முத்துலிங்கம் சிறுகதைகள் - ஒலிப்புத்தகம் - 2008
     13. Inauspicious Times - 2008
     14. அமெரிக்கக்காரி - 2009
     15. அமெரிக்க உளவாளி - 2010
     16. ஒன்றுக்கும் உதவாதவன் - 2011

Copyright © 2011 A.Muthulingam. All rights reserved. Powered by Spark Vision Media